ΤΗΛ.: 7000 99 30
ακολουθήστε μας στο:
Search Button
 
Όλα τα νέα

Subject:Συστήματα ψύξης και κλιματισμού. Υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση τους

Συστήματα ψύξης και κλιματισμού. Υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση τους

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε για τα πιο κάτω. Η αύξηση της θερμοκρασίας της γης είναι αποτέλεσμα της εκπομπής αερίων όπως το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο αλλά και τα φθοριούχα αέρια τα οποία χρησιμοποιούνται ευρύτατα, κυρίως στους τομείς της ψύξης και του κλιματισμού (ψυγεία, chillers, air conditions, θάλαμοι αποθήκευσης κλπ). Ο Κανονισμός 842/2006/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και επί μέρους σχετικοί Κοινοτικοί και Κυπριακοί Κανονισμοί, ρυθμίζουν τη χρήση, διάθεση και ανάκτηση ορισμένων φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου.

Οι Κανονισμοί αυτοί επηρεάζουν σε σημαντικότατο βαθμό τα μέλη σας των οποίων οι υπεραγορές/ αρτοποιείες/ ξενοδοχειακές/ τραπεζικές εγκαταστάσεις διαθέτουν συστήματα κλιματισμού και ψύξης.

Κύριο χαρακτηριστικό του Κανονισμού αυτού η νομική ευθύνη που έχουν όλοι οι κάτοχοι συσκευών ψύξης και κλιματισμού στο να συντηρούν και να επισκευάζουν τις συσκευές τους έτσι ώστε να αποφεύγεται η οποιαδήποτε απώλεια αερίου προς το περιβάλλον. Υπεύθυνος για την ορθή διαχείριση των ουσιών αυτών είναι πρωτίστως ο ιδιοκτήτης του εξοπλισμού, εκτός και αν αυτός μεταφέρει την ευθύνη σε πιστοποιημένο προσωπικό/ εταιρεία. Σύμφωνα με την Νομοθεσία κατά την συντήρηση εξοπλισμού, ο πιστοποιημένος τεχνικός που πραγματοποιεί τις εργασίες, είναι υποχρεωμένος να ανακτήσει το αέριο και να το παραδώσει στον εισαγωγέα από τον οποίο αγόρασε το αέριο, με τελικό προορισμό την περιβαλλοντική καταστροφή του αερίου.

Το χρονοδιάγραμμα ελέγχου/συντήρησης του εξοπλισμού που περιέχει τις ουσίες αυτές είναι:

- για εξοπλισμό που περιέχει 3-30 kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου, τουλάχιστον μια φορά κάθε δώδεκα μήνες,

- για εξοπλισμό που περιέχει 30-300 kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου τουλάχιστον μια φορά ανά εξάμηνο εκτός αν υπάρχει αυτόματο σύστημα ανίχνευσης διαρροών οπότε ο έλεγχος γίνεται κάθε δώδεκα μήνες,

- για εξοπλισμό που περιέχει άνω των 300 kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου, τουλάχιστον ανά τρίμηνο εκτός αν υπάρχει αυτόματο σύστημα ανίχνευσης διαρροών οπότε ο έλεγχος γίνεται κάθε έξι μήνες.

Οι χειριστές που αναλαμβάνουν τις εργασίες σε εξοπλισμό που περιέχει τουλάχιστον 3 kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου τηρούν αρχεία για την ποσότητα και τον τύπο φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που έχουν εγκατασταθεί, για τις τυχόν ποσότητες που έχουν προστεθεί και για την ποσότητα που ανακτάται κατά τη συντήρηση, την επισκευή και την τελική διάθεση. Σε αυτά, συμπεριλαμβάνεται η ταυτότητας της εταιρείας ή του τεχνικού που πραγματοποίησε την επισκευή ή τη συντήρηση, καθώς και με τις ημερομηνίες και τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούνται. Τα αρχεία διατίθενται στους Επιθεωρητές κατόπιν σχετικής αίτησης στις επί τόπου επιθεωρήσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και γνωρίζοντας ότι η σχετική Νομοθεσία βρίσκεται ήδη σε ισχύ, παρακαλώ όπως ενημερώσετε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη σας άμεσα. Επιθεωρητές του Τμήματος Περιβάλλοντος διενεργούν τις σχετικές επιθεωρήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι παράβαση της νομοθεσίας, συνεπάγεται πρόστιμο μέχρι €8000 ή/και φυλάκιση μέχρι 6 μήνες.

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, μπορείτε να αποταθείτε στον Λειτουργό του Τμήματος Περιβάλλοντος, Παύλο Παύλου, στο 22408925.

Με εκτίμηση

Παύλος Παύλου
για Διευθυντή

 
(c) Copyright 2016, Παγκύπριος Σύνδεσμος Ψυκτικών Designed and Developed by eBOS Technologies