ΤΗΛ.: 7000 99 30
ακολουθήστε μας στο:
Search Button
 
Όλα τα νέα

Subject:Συστήματα ψύξης και κλιματισμού

Συστήματα ψύξης και κλιματισμού
Υποχρέωσης που προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση τους

Ανακοίνωση από το Τμήμα Περιβάλλοντος αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε για τα πιο κάτω και να σας πληροφορήσουμε ότι από την 01/11/2011 λειτουργοί του Τμήματος Περιβάλλοντος ξεκινούν εκστρατεία ελέγχου της συμμόρφωσης με τις πρόνοιες των Κανονισμών για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, όπως αυτοί αναλύονται ξανά πιο κάτω.

Παρακαλείστε όπως ενημερώσετε άμεσα τα ενδιαφερόμενα μέλη για την ένταξη επιθεώρηση της νομοθεσίας, συνεπάγεται πρόστιμο μέχρι €8000 ή/και φυλάκιση 6 μήνες.

Η αύξηση της θερμοκρασίας της γης είναι αποτέλεσμα της εκπομπής αερίων όπως το διοξείδιο του άνθρακα το μεθάνιο άλλα και τα φθοριούχα αέρια τα οποία χρησιμοποιούνται ευρύτατα, κυρίως στους τομείς της ψύξης και του κλιματισμού (ψυγεία, chillers, air conditions, θάλαμοι αποθήκευσης κλπ).

Ο Κανονισμός 842/2006/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και επί μέρους σχετικοί Κοινοτικοί και Κυπριακοί Κανονισμοί, ρυθμίζουν την χρήση, διάθεση και ανάκτηση ορισμένων φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου.

Οι Κανονισμοί αυτοί επηρεάζουν σε σημαντικότατο βαθμό τα μέλη των οποίων οι υπεραγορές, αρτοποιίες, ξενοδοχειακές, τραπεζικές εγκαταστάσεις διαθέτουν συστήματα κλιματισμού και ψύξης.

Κύριο χαρακτηριστικό του Κανονισμού αυτού η νομική ευθύνη που έχουν όλοι οι κάτοχοι συσκευών ψύξης και κλιματισμού στο να συντηρούν και να επισκευάζουν τις συσκευές τους έτσι ώστε να αποφεύγεται η οποιαδήποτε απώλεια αερίου προς το περιβάλλον. Υπεύθυνος για την ορθή διαχείριση των ουσιών αυτών είναι πρωτίστως ο ιδιοκτήτης του εξοπλισμού, εκτός και αν αυτός μεταφέρει την ευθύνη σε πιστοποιημένο προσωπικό/εταιρία Σύμφωνα με την Νομοθεσία κατά την συντήρηση εξοπλισμού, ο πιστοποιημένος τεχνικός που πραγματοποιεί τις εργασίες, είναι υποχρεωμένος να ανακτήσει αέριο και να το παραδώσει στων εισαγωγέα από τον οποίο αγόρασε το αέριο, με τελικό προορισμό την περιβαλλοντικά ορθολογική καταστροφή του αερίου.

Το χρονοδιάγραμμα ελέγχου / συντήρησης του εξοπλισμού που περιέχει τις ουσίες αυτές είναι:

- Για εξοπλισμό που περιέχει 3-30 kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου, τουλάχιστον μια φόρα κάθε δώδεκα μήνες.

- Για εξοπλισμό που περιέχει 30-300kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου, τουλάχιστον μια φόρα ανά εξάμηνο εκτός αν υπάρχει αυτόματο σύστημα ανίχνευσης διαρροών οπότε ο έλεγχος γίνεται κάθε δώδεκα μήνες.

- Για εξοπλισμό που περιέχει άνω 300kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου, τουλάχιστον ανά τρίμηνο εκτός αν υπάρχει αυτόματο σύστημα ανίχνευσης διαρροών οπότε ο έλεγχος γίνεται κάθε έξι μήνες.

Οι χειριστές που αναλαμβάνουν τις εργασίες σε εξοπλισμό που περιέχει τουλάχιστον 3kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που έχουν εγκατασταθεί, για τις τυχόν ποσότητες που έχουν προστεθεί και για την ποσότητα που ανακτάται κατά τη συντήρηση, την επισκευή και την τελική διάθεση. Σε αυτά, συμπεριλαμβάνεται η ταυτότητα της εταιρείας ή του τεχνικού που πραγματοποίησε τη επισκευή ή συντήρηση, καθώς και με τις ημερομηνίες στους Επιθεωρητές στις επί τόπου επιθεωρήσεις.

Για οποιανδήποτε άλλες πληροφορίες, μπορείτε να αποταθείτε στον Λειτουργό του Τμήματος Περιβάλλοντος, Παύλο Παύλου στο 22408925 ή στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ψυκτικών στο 70009930

 
(c) Copyright 2016, Παγκύπριος Σύνδεσμος Ψυκτικών Designed and Developed by eBOS Technologies