ΤΗΛ.: 7000 99 30
ακολουθήστε μας στο:
Search Button
 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΡΘΡΟΝ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΥΝΔΕΣΗ
1.1. Η επωνυμία συνδέσμου είναι "ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ". Κατωτέρω θα αναφέρεται σαν "Σύνδεσμος".
ΑΡΘΡΟΝ 2
ΕΔΡΑ
2.1. Η εγγεγραμμένη έδρα του Συνδέσμου θα είναι στη Λευκωσία.
2.2. Ο Σύνδεσμος δεν έχει παραρτήματα.
2.3. Ο Σύνδεσμος είναι δυνατόν να έχει γραφεία σε οποιοδήποτε μέρος στη Κύπρο με βάση απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ. Σ.).
ΑΡΘΡΟΝ 3
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
3.1. Το επάγγελμα ή επιτήδευμα, το οποίο εκπροσωπεί ο Σύνδεσμος, είναι οποιουδήποτε τεχνικού ψύξης, συστημάτων κλιματισμού και ηλεκτρικών οικιακών συσκευών του οποίου η κύρια βιοποριστική απασχόληση είναι η πώληση και/ή εγκατάσταση και/ή επιδιόρθωση συστημάτων ψύξης κλιματισμού και ηλεκτρικών οικιακών συσκευών . και ο οποίος οργανώνει και διαθέτει αυτοτελείς εγκαταστάσεις και διαδικασίες παραγωγής που εξυπηρετούν αποκλειστικά τις εργασίες του. Το Δ.Σ. έχει εντούτοις τη διακριτική εξουσία να εγκρίνει αιτήσεις για εγγραφή μέλους έστω και αν δεν πληρούνται απόλυτα οι πιο πάνω προϋποθέσεις, καθώς και να απορρίπτει αιτήσεις που τυχόν τις πληρούν. Το Δ,Σ. θα ασκεί τη διακριτική αυτή εξουσία βασιζόμενο κυρίως σε ευσυνείδητη επαγγελματικότητα (professionalism) και τους υγιείς τεχνικούς αντικειμενικούς σκοπούς του αιτούντος.
ΑΡΘΡΟΝ 4
ΣΚΟΠΟΙ
4.1. Η ανάπτυξη, προαγωγή και εξύψωση των επιχειρήσεων Τεχνικών Ψύξης, Συστημάτων Κλιματισμού και Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών στην Κύπρο, η βελτίωση του επαγγελματικού επιπέδου, η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών και η ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγγύης και στενής μεταξύ τους συνεργασίας με την εξάλειψη του αθέμιτου ανταγωνισμού και προστριβών μεταξύ των μελών, η προάσπιση των κοινών συμφερόντων και η αλληλοβοήθεια, η αλληλοϋποστήριξη και γενικά η εκπροσώπηση των μελών του Συνδέσμου.
4.2. Η συλλογή και παροχή πληροφοριών προς τα μέλη.
4.3. Η παροχή προς τα μέλη συμβουλευτικών, νομικών ή άλλων υπηρεσιών τις οποίες το Δ.Σ. θεωρεί χρήσιμες για την προαγωγή των συμφερόντων του επαγγέλματος.
4.4. Η ανάπτυξη καλών σχέσεων με την Κυβέρνηση, τους Ημικρατικούς Οργανισμούς, τη Βουλή, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, άλλους Οργανισμούς ή Αρχές, η υποβολή εισηγήσεων και η συνεργασία με αυτούς για την περίοδο των εργασιών Τεχνικών Ψύξης Συστημάτων Κλιματισμού και Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών προς το συμφέρον των μελών και της Δημοκρατίας.
4.5. Η υποβολή εισηγήσεων προς τις Κυβερνητικές ή άλλες Αρχές για τη θέσπιση ή τροποποίηση της νομοθεσίας η οποία επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα το επάγγελματων.
4.6. Η ίδρυση Ταμείου για τη λειτουργία του Συνδέσμου και την επίτευξη των σκοπών του. Παράλληλα η ίδρυση Ταμείου Προνοίας και/ή σύνταξης ύστερα από απόφαση Γενικής Συνέλευσης.
4.7. Η παροχή οικονομικών ωφελημάτων στα μέλη και/ή στους εξαρτωμένους τους, ύστερα από απόφαση του Δ. Σ.
4.8. Η με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο προάσπιση και προαγωγή των συμφερόντων του Συνδέσμου και/ή των μελών του.
4.9. Η με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο προάσπιση και προαγωγή των συμφερόντων του Συνδέσμου και/ή των μελών του.
ΑΡΘΡΟΝ 5
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Οποιοσδήποτε Τεχνικός Ψύξης, Συστημάτων Κλιματισμού και Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών, ο οποίος εξασκεί το επάγγελμα σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού, είναι δυνατόν να γίνει μέλος του Συνδέσμου, αφού υποβάλει αίτηση προς το Δ.Σ. και εγκριθεί. Για την έγκριση μέλους απαιτείται πλειοψηφία 5/6. Η απόφαση του Δ.Σ. είναι τελεσίδικη. Το Δ.Σ. θα ειδοποιήσει τον αιτητή για την απόφαση του. Αμέσως μετά την. έγκριση μιας αίτησης, ο αιτητής οφείλει να πληρώσει το δικαίωμα εγγραφής και μια τουλάχιστον συνδρομή, αλλιώς δε θεωρείται μέλος.
ΑΡΘΡΟΝ 6
ΠΟΡΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Οι πόροι του Συνδέσμου είναι:
6.1. Το δικαίωμα εγγραφής, καθοριζόμενο από το Δ. Σ.
6.2. Η ετήσια συνδρομή εκάστου μέλους, καθοριζόμενη από το Δ. Σ. με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
6.3. Έκτακτες εισφορές, δωρεές και οποιοδήποτε άλλο εισόδημα που περιέρχεται νόμιμα στο Σύνδεσμο.
ΑΡΘΡΟΝ 7
ΕΣΟΔΑ - ΔΑΠΑΝΕΣ
Τα έσοδα του Συνδέσμου είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς:
7.1. Την πληρωμή των αξιωματούχων, μισθών, επιδομάτων, ύστερα από απόφαση Γενικής Συνέλευσης.
7.2. Την πληρωμή διαχείρισης, είσπραξης συνδρομών, εξόδων παραστάσεως, εξόδων για δημοσιογραφικές διασκέψεις, καταχωρήσεων στον τύπο, εξόδων για διαφημιστικές εκστρατείες και εξόδων για την προβολή και προώθηση των καλώς νοουμένων συμφερόντων των μελών ύστερα από απόφαση του Δ. Σ.
7.3. Την αγωγή και υπεράσπιση οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας η οποία αφορά το Σύνδεσμο ή οποιοδήποτε μέλος του ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
7.4. Επιδόματα σε μέλη ή τους εξαρτώμενους τους ένεκα θανάτου, γήρατος, ασθενείας, ατυχήματος ή οικονομικής δυσπραγίας, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
7.5. Την αγορά ή διάθεση ή ενοικίαση οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης περιουσίας ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
7.6. Συνδρομές ή εισφορές ή ενοικίαση οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης περιουσίας ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
7.7. Συνδρομές ή εισφορές σε οποιοδήποτε νόμιμο Σύνδεσμο, Οργάνωση, Ομοσπονδία ή Συνομοσπονδία ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
7.8. Συνδρομές ή εισφορές σε φιλανθρωπικά, εκπαιδευτικά ή μορφωτικά ιδρύματα ή οργανισμούς ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
7.9. Νομικές συμβουλές για εξασφάλιση ή προστασία των δικαιωμάτων του Συνδέσμου ή των μελών του ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
7.10. Επιδόματα σε μέλη σε περίπτωση ένδειας για λόγους ανεξάρτητους της θέλησης τους ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
7.11. Διοργάνωση οποιωνδήποτε θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών, δεξιώσεων, χορών, αθλοπαιδιών ή εκδρομών ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
7.12. Αγορά βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών και τη συντήρηση βιβλιοθήκης για χρήση των μελών ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
7.13. Τόκους για δάνεια και νόμιμους φόρους ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
7.14. Για οποιοδήποτε νόμιμο σκοπό που προβλέπεται από το Καταστατικό ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. Νοείται ότι για οποιαδήποτε δαπάνη δεν προβλέπεται πιο πάνω, το Δ. Σ. έχει την διακριτική εξουσία να αποφασίζει εκτός αν κρίνει αναγκαία ειδική έγκριση από Γενική Συνέλευση, έναντι της οποίας είναι εν πάση περιπτώσει υπόλογο.
ΑΡΘΡΟΝ 8
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του Συνδέσμου θα τελεί κάτω από τη διαχείριση και έλεγχο του Δ.Σ. Τα κεφάλαια είναι δυνατόν να επενδύονται, ύστερα από απόφαση του Δ. Σ. σε οποιαδήποτε χρεόγραφα που εκδίδονται από τη Δημοκρατία ή σε καταθέσεις σε οποιαδήποτε τράπεζα, στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια να διεξάγει τραπεζικές εργασίες στη Δημοκρατία.
ΑΡΘΡΟΝ 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
Ο Σύνδεσμος δεσμεύεται με τις υπογραφές του Προέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία. Τις εντολές πληρωμής και τις επιταγές υπογράφουν ο ταμίας και ένας από τους πρόεδρο ή γραμματέα.
ΑΡΘΡΟΝ 10
ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ
Ο Σύνδεσμος παρέχει στα μέλη του:
10.1. Επαγγελματικά ωφελήματα, όπως για παράδειγμα νομικές συμβουλές και βοήθεια, οποτεδήποτε αυτά είναι αναγκαία, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού.
10.2. Νομική συμβουλή και βοήθεια θα παρέχεται από το Δ.Σ. σε οποιοδήποτε μέλος, ύστερα από αίτηση του.
10.3. Έξοδα κηδείας και χορήγηση οικογενειακού χρηματικού ποσού λόγω θανάτου παρέχονται στους εξαρτώμενους μέλους, ύστερα από. απόφαση του Δ.Σ.
10.4. Οποιοδήποτε άλλο ωφέλημα, ύστερα από απόφαση Γενικής Συνέλευσης.
ΑΡΘΡΟΝ 11
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
11.1. Οποιοδήποτε μέλος έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, νοουμένου ότι έχει εξοφλήσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο μέχρι την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
11.2. Οποιοδήποτε μέλος δικαιούται να υποβάλει οποιαδήποτε εισήγηση ή ζήτημα προς το Δ. Σ. ή μέσω αυτού προς τη Γενική Συνέλευση και να ζητήσει από αυτό οποιαδήποτε πληροφορία ή εξήγηση για οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο αφορά το Σύνδεσμο ή τα μέλη.
11.3. Οποιοδήποτε μέλος δικαιούται να ζητήσει αντίγραφο της Ετήσιας Έκθεσης Εσόδων και Δαπανών του Συνδέσμου.
11.4. Οποιοδήποτε μέλος του Συνδέσμου, το οποίο αισθάνεται ότι έχει αδικηθεί από οποιαδήποτε απόφαση του Δ.Σ. δικαιούται να υποβάλει έφεση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, της οποίας η απόφαση θα είναι τελεσίδικη και τελειωτική. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συγκαλείται από το Γραμματέα, νοουμένου ότι η αίτηση του εφεσιβάλλοντος μέλους υποστηρίζεται από 20 τουλάχιστον μέλη του Συνδέσμου, τα οποία κατά την ημέρα της υποστήριξης της αίτησης είχαν δικαίωμα ψήφου.
11.5. Οποιοδήποτε μέλος του Συνδέσμου δικαιούται να υποβάλει γραπτώς οποιαδήποτε αναφορά προς το Δ.Σ. για οποιοδήποτε ζήτημα και για τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνδέσμου από το Δ. Σ. και να ζητήσει σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Νοείται ότι η σχετική αίτηση πρέπει να υποστηρίζεται από 20 τουλάχιστον μέλη ως ανωτέρω και να καθορίζει τη φύση και τη βάση του θέματος.
11.6. Ο Γραμματέας υποχρεούται να συγκαλέσει τη ζητηθείσα Συνέλευση με βάση το άρθρο 18 του Καταστατικού. Η Συνέλευση θα εξετάσει το ζήτημα και θα λάβει σχετική απόφαση. Εάν το θέμα ή το παράπονο αφορά το ίδιο το Δ. Σ., η Έκτακτη Γενική Συνέλευση είτε θα το απαλλάξει από οποιαδήποτε μομφή είτε θα προβεί σε παρατηρήσεις είτε θα το παύσει. Σε περίπτωση παύσης, τα μέλη του Δ. Σ. θα εγκαταλείψουν αμέσως τις θέσεις τους και η ίδια Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα προχωρήσει στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
11.7. Μέλος που επιθυμεί να παραιτηθεί από το Σύνδεσμο πρέπει να υποβάλει γραπτή παραίτηση προς το Γραμματέα του Συνδέσμου, αλλά δε θα απαλλάττεται των οικονομικών του υποχρεώσεων προς το Σύνδεσμο για το έτος κατά την διάρκεια του οποίου υπέβαλε παραίτηση.
11.8. Κάθε μέλος υποχρεούται να πληρώνει το δικαίωμα εγγραφής, τις συνδρομές και όλες γενικά τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς το Σύνδεσμο και να συμμορφώνεται με το Νόμο, το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ.
11.9. Εάν οποιοδήποτε μέλος καθυστερήσει την συνδρομή του πέραν του έτους, θα διαγράφεται από το Μητρώο των μελών, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. Το μέλος αυτό δύναται να επανεγγραφεί αφού καταβάλει νέο δικαίωμα εγγραφής και τις καθυστερημένες συνδρομές. Το νέο Δ.Σ. έχει τη διακριτική εξουσία να παρατείνει σε πολύ ειδικές περιπτώσεις την περίοδο εξόφλησης συνδρομών και να ρυθμίζει, στις περιπτώσεις επανεγγραφής, το ύψος τους.
11.10. Όλα τα μέλη είναι υπεύθυνα για τα χρέη και τις υποχρεώσεις του Συνδέσμου.
11.11. Μέλος που αρνείται να συμμορφωθεί με το Καταστατικό ή και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ. ή ενεργεί με αντίθετο τρόπο προς τα συμφέροντα του Συνδέσμου, θα υπόκειται στις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές, τις οποίες το Δ.Σ. δικαιούται να επιβάλει, αφού προηγουμένως δώσει στο μέλος την ευκαιρία να υποστηρίξει τη θέση του.
11.12. Επίπληξη.
11.13. Αποβολή η οποία πρέπει να εγκριθεί από την επόμενη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 2/3.
11.14. Μέλος το οποίο έχει αποβληθεί ή παραιτηθεί από το Σύνδεσμο χάνει όλα τα δικαιώματα και ωφελήματα του και οφείλει να εκπληρώσει όλες τις οικονομικές οφειλές του προς το Σύνδεσμο.

ΑΡΘΡΟΝ 12
ΔIΟIΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΕΞΟΥΣΙΕΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
12.1. Ο Σύνδεσμος θα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που θα απαρτίζεται από έξι βασικά και τα προσαρτισμένα μέλη όπως περιγράφεται στο άρθρο 12.3. Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ον έτος της ηλικίας τους και να μην κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα σε οποιοδήποτε άλλο σώμα του οποίου οι δραστηριότητες είναι αντίθετες με τα συμφέροντα του Συνδέσμου.
12.2. Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής.
12.3. Τα έξι βασικά μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται απ’ ευθείας από την Γενική Συνέλευση με εκλογές που περιγράφονται στο άρθρο 20. Αυτά συνέρχονται αμέσως μετά την εκλογή τους και εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και τους Συμβούλους του Συνδέσμου.

Το Δ.Σ. θα μπορεί, εντός ενός μηνός από της εκλογής του, να καταρτίζει Τοπικές Επαρχιακές Επιτροπές από έξι άτομα, οι οποίες θα διορίζονται ή θα εκλέγονται μεταξύ των μελών της κάθε επαρχίας, για τις ακόλουθες περιφέρειες:

· Λευκωσίας
· Λεμεσού
· Λάρνακας
· Αμμοχώστου
· Πάφου

Οι Επαρχιακές Επιτροπές θα εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και δύο Μέλη. Ο Πρόεδρος και Γραμματέας της κάθε Επαρχιακής Επιτροπής θα προσαρτίζονται στο Δ.Σ. ως Μέλη και θα συμμετέχουν ισότιμα έχοντας όλα τα δικαιώματα συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος της ψήφου.

Νοείται ότι εάν σε μία ή περισσότερες επαρχίες δεν υπάρχει ικανοποιητικό ενδιαφέρον για δημιουργία τοπικής επιτροπής, οι θέσεις τους θα παραμένουν κενές μέχρι δημιουργίας τέτοιας επιτροπής. Η απόφαση για δημιουργία ή όχι τοπικής επιτροπής επαφίεται στο εκάστοτε διοικητικό συμβούλιο.
12.4. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτικές συνεδρίες, ανάλογα με τις ανάγκες του Συνδέσμου και έκτακτα, όταν προσκληθεί από τον Πρόεδρο ή το Γραμματέα ή όταν το ζητήσουν τουλάχιστον το 1/3 των μελών του.
12.5. Το Δ.Σ. του Συνδέσμου ευθύνεται για τα πιο κάτω:
12.5.1. Εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.
12.5.2. Εφαρμογή των σκοπών του Συνδέσμου.
12.5.3. Εφαρμογή του Νόμου και του Καταστατικού.
12.5.4.   Καλή διαχείριση των αναφυομένων προβλημάτων και των οικονομικών του Συνδέσμου.
12.5.5. Υποβολή στην τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση έκθεσης για τα πεπραγμένα και κατάστασης εσόδων και δαπανών για τον αμέσως προηγούμενο χρόνο.
12.5.6. Πληρωμή κενών θέσεων του Δ.Σ. από τον κατάλογο των επιλαχόντων, εάν υπάρχουν, είτε από οποιαδήποτε μέλη του Συνδέσμου.
12.5.7. Ερμηνεία οποιωνδήποτε αμφίβολων σημείων του Καταστατικού και λήψη αποφάσεων για οποιαδήποτε ζητήματα που δεν προβλέπονται από το Καταστατικό και δεν αντίκειται προς το Νόμο.
12.5.8. Κήρυξη κενής θέσης οποιουδήποτε μέλους του Δ. Σ. το οποίο παραιτείται ή απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις συνεχεΙς συνεδρίες από τις οποίες η μια να είναι τακτική και αντικατάσταση του με βάση το άρθρο 12.5.6.
12.5.9. Το Δ.Σ. παραιτείται, εάν δύο μέλη του παραιτηθούν ή για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί η θέση τους. Η παραίτηση υποβάλλεται σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που το παραιτούμενο Δ. Σ. οφείλει να συγκαλέσει για εκλογή νέου Δ. Σ.
12.5.10. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη του. Αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο.
12.5.11. Το Δ.Σ. δικαιούται να συνάψει δάνεια μέχρι ποσού £2000. Πέραν του ποσού αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

12.6. Το Δ.Σ. δικαιούται να αναθέτει καθήκοντα Γραμματέα ή και άλλα καθήκοντα σε έμμισθο προσωπικό ή σε ένα εκ των Λειτουργών του ΚΕΒΕ στον οποίο μπορεί να δώσει κατάλληλο τίτλο.

ΑΡΘΡΟΝ 13
ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τηρεί ακριβή και λεπτομερή λογιστικά βιβλία στα οποία καταχωρούνται όλες οι πράξεις όλων των δοσοληψιών του Συνδέσμου, στο τέλος δε, κάθε χρόνου υποχρεούται να καταρτίζει τους πιο κάτω λογαριασμούς και να τους διαβιβάζει προς τον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων όχι αργότερα από ένα μήνα από την κατάρτιση τους.

Λογαριασμό των χρημάτων που εισπράχθηκαν από το Ίδρυμα.

Λογαριασμό των χρηματικών ποσών που οφείλονται στο Ίδρυμα ή οφείλονται από το Ίδρυμα και των πληρωμών κατά την ίδια περίοδο.

Οι λογαριασμοί του Ιδρύματος θα ελέγχονται με δαπάνες του Ιδρύματος από ανεξάρτητο Εγκεκριμένο Ελεγκτή, ο οποίος δεν θα είναι Μέλος του Συνδέσμου και η έκθεση του οποίου πρέπει να υποβάλλεται στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται πιο πάνω.

ΑΡΘΡΟΝ 14
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
14.1. Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, Συντονίζει τη διαδικασία των συνεδριάσεων του και κατευθύνει τις εργασίες των Συμβούλων του Συνδέσμου, εκπροσωπεί το Σύνδεσμο στις σχέσεις του με τρίτους υπογράφει κάθε σπουδαίο έγγραφο και εκπροσωπεί το Σωματείο Δικαστικά και Εξώδικα.

ΑΡΘΡΟΝ 15
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Αντιπρόεδρος βοηθεί τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του και σε περίπτωση απουσίας του τον αναπληρεί με πλήρεις εξουσίες και δlκαιώματα.

ΑΡΘΡΟΝ 16
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
16.1. Τηρεί Μητρώο Μελών με τα στοιχεία κάθε μέλους.
16.2. Τηρεί πρακτικά στα οποία καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. εγκρίνονται κατά την επομένη συνεδρίαση και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων ετοιμάζονται από το Γραμματέα και κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου, τα οποία δικαιούνται να εκφράσουν τις απόψεις τους για την ορθότητα των πρακτικών μέσα σε 15 ημέρες. Οποιεσδήποτε τυχόν απόψεις εξετάζονται από το Δ. Σ. το οποίο αποφασίζει σχετικά. Ακολούθως τα πρακτικά εγκρίνονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
16.3. Τηρεί φακέλους στους οποίους φυλάττει όλα τα εισερχόμενα έγγραφα και αντίγραφα όλων των εξερχόμενων εγγράφων.
16.4. Σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο καλεί τις συνεδριάσεις του Δ. Σ. και αποστέλλει τις σχετικές ειδοποιήσεις προς όλα τα μέλη του Δ.Σ.
16.5. Διεξάγει την αλληλογραφία, σφραγίζει και υπογράφει όλες τις επιστολές και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που δεν απαιτεί την υπογραφή του Προέδρου.
16.6. Κοινοποιεί προς όλα τα μέλη τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ. ως και οποιοδήποτε άλλο ενδιαφέρον ζήτημα ή αναγκαία πληροφορία.

ΑΡΘΡΟΝ 17
ΤΑΜΙΑΣ
17.1. Τηρεί βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται όλες οι εισπράξεις και όλες οι πληρωμές.
17.2. Τηρεί στελέχη αριθμημένων αποδείξεων για όλες τις εισπράξεις ή εισφορές χρημάτων προς το Σύνδεσμο.
17.3. Τηρεί στελέχη αριθμημένων αποδείξεων για όλες τις πληρωμές χρημάτων.
17.4. Εκτελεί όλες τις πληρωμές.
17.5. Είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση του Συνδέσμου, ως και για τα χρήματα, βιβλία και οποιαδήποτε άλλη περιουσία ,.που είναι στην κατοχή του ή υπό τον έλεγχο του.
17.6. Ενημερώνει το Δ.Σ. και τη Γενική Συνέλευση για την οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου. Δίδει ακριβή κατάσταση για όλες τις εισπράξεις και πληρωμές και το υπόλοιπο των χρημάτων που βρίσκονται στην κατοχή του ή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συνδέσμου κα για οποιαδήποτε άλλη περιουσία την οποία διαχειρίζεται από την ημέρα που ανέλαβε καθήκοντα ή από την ημερομηνία των τελευταίων λογαριασμών.
17.7. Καταθέτει στο όνομα του Συνδέσμου σε Τράπεζα ή Τράπεζες της έγκρισης του Δ.Σ., οποιοδήποτε ποσό εισπράττει και αποσύρει χρήματα με τις υπογραφές των προσώπων που καθορίζει το άρθρο 9.
17.8. Είναι υπεύθυνος για την είσπραξη των δικαιωμάτων εγγραφής των συνδρομών, των εισφορών και άλλων εσόδων του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟΝ 18
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Οι Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου είναι τακτικές ή έκτακτες
18.1. Η τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση, η οποία είναι το ανώτατο σώμα του Συνδέσμου, πραγματοποιείται μέσα σε 15 μήνες από την προηγούμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση σε ημερομηνία, ώρα και μέρος που ορίζονται από το Δ.Σ. Κατά τη Γενική Συνέλευση το Δ.Σ. εκθέτει τα πεπραγμένα και την κατάσταση εσόδων και δαπανών και θέτει ενώπιον των μελών για συζήτηση και απόφαση όλα τα άλλα θέματα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στην Ημερήσια Διάταξη. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε δύο χρόνια νέο Διοικητικό Συμβούλιο με μυστική ψηφοφορία.
18.2. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις καλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τα μέλη του Συνδέσμου με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 11.5 και 11.6.
18.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να καλέσει τις τυχόν Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις μέσα σε ένα μήνα, δίδοντας τουλάχιστον 7 μέρες γραπτή προειδοποίηση σε όλα τα μέλη. Η προειδοποίηση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 ημερών. Η ειδοποίηση αναφέρει το θέμα ή θέματα, το μέρος, την ημερομηνία, την ώρα, εάν η Συνέλευση είναι τακτική ή έκτακτη και από ποιόν έχει συγκληθεί. Η τυχόν μη λήψη ειδοποίησης από οποιοδήποτε μέλος δεν ακυρώνει οποιαδήποτε Συνέλευση. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος και στην απουσία του ο Αντιπρόεδρος. Αν απουσιάζουν και οι δύο, εκλέγεται σαν Πρόεδρος ένα από τα παρευρισκόμενα μέλη.
18.4. Όλες οι Γενικές Συνελεύσεις εργάζονται, μόνον, εάν υπάρχει απαρτία. Απαρτία υπάρχει εάν είναι παρόν το 1/2 των μελών που έχουν ψήφο. Οι αποφάσεις λαμβάνονται, εκτός αν προνοείται διαφορετικά από το Καταστατικό, με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει νικώσα ψήφο.
18.5. Σε περίπτωση μή απαρτίας, η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπόταν αποτελούν απαρτία οσαδήποτε από τα μέλη παρευρίσκονται. Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έχει κληθεί από μέλος, ακυρώνεται, αν δεν υπάρξει η απαρτία του άρθρου 18.
18.6. Μέλος το οποίο κατά την ώρα της Γενικής Συνέλευσης δεν έχει διευθετήσει τις οικονομικές ή άλλες υποχρεώσεις του προς το Σύνδεσμο, δεν έχει το δικαίωμα να ψηφίσει, να εκλέξει ή να εκλεγεί.

ΑΡΘΡΟΝ 19
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Όλες οι ψηφοφορίες πλην της εκλογής μελών του Δ. Σ. θα γίνονται με ανάταση των χεριών εκτός εάν το 1/3 των παρευρισκομένων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου ζητήσουν μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο, εκτός στις περιπτώσεις μυστικής ψηφοφορίας οπότε επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Κάθε απόφαση Γενικής Συνέλευσης είναι τελεσίδικη και τελειωτική.

ΑΡΘΡΟΝ 20
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
20.1. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει Εφορευτική Επιτροπή (ψηφολέκτες) από τρία μέλη για την εποπτεία των εκλογών.
20.2. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς, προσωπικά ή μέσω τέλεφαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με επιβεβαίωση από την γραμματεία), στον Γραμματέα του Δ.Σ. τουλάχιστον επτά μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση για να ετοιμάζεται το ψηφοδέλτιο έγκαιρα. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι οικονομικώς τακτοποιημένοι προς τον Σύνδεσμο κατά την υποβολή της υποψηφιότητας τους.
20.3. Εάν ο αριθμός των υποψήφιων είναι ίσος με τον αριθμό των θέσεων στο Δ.Σ., τότε οι υποψήφιοι ανακηρύσσονται σαν εκλεγέντες.
20.4. Αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος, ο Γραμματέας με τους ψηφολέκτες θα δώσουν σε κάθε μέλος, το οποίο έχει δικαίωμα ψήφου ένα ψηφοδέλτιο, το οποίο θα φέρει τη σφραγίδα του Συνδέσμου.
20.5. Το κάθε μέλος, που έχει δικαίωμα ψήφου, θα ψηφίζει από τρία μέχρι έξι άτομα.
20.6. Ο Γραμματέας θα σημειώνει τα μέλη, τα οποία ψηφίζουν, οι δε ψηφολέκτες θα επιβλέπουν την κάλπη. Όταν τελειώσει η ψηφοφορία, ο Γραμματέας και οι ψηφολέκτες θα καταμετρήσουν τις ψήφους.
20.7. Ψηφοδέλτιο που θα έχει αριθμό υποψηφίων τέτοιο που να αντίκειται σε ότι προβλέπεται από το άρθρο 20.5, ή ένδειξη για την ταυτότητα του ψηφοφόρου θα είναι άκυρο. Οι υποψήφιοι οι οποίοι εξασφαλίζουν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων θα ανακηρυχθούν από την Γραμματεία μέλη του Δ.Σ. Οι υπόλοιποι θεωρούνται επιλαχόντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας, απόφαση λαμβάνεται με κλήρο από το Γραμματέα και τους ψηφολέκτες.
20.8. Για την εκλογή συντάσσονται πρακτικά που αποτελούν μέρος των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
20.9. Μετά το πέρας της εκλογής και εφόσον δεν υπάρχει ένσταση για το κύρος των εκλογών, οι ψηφολέκτες καταστρέφουν τα ψηφοδέλτια.
ΑΡΘΡΟΝ 21
ΠΑΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
21.1. Οποιοδήποτε μέλος του Δ. Σ. δύναται να παυθεί ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αμέλεια καθήκοντος, αναρμοδιότητα, κακή διαγωγή, άρνηση για εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή του Δ.Σ. ή για άλλη αιτία την οποία η Γενική Συνέλευση θεωρεί επαρκή.
21.2. Οποιοδήποτε παυθέν ή αντικατασταθέν μέλος του Δ.Σ. Οφείλει να παραδώσει στο διάδοχο του, όλα τα χρήματα, βιβλία, αποδείξεις και οποιαδήποτε άλλη περιουσία του Συνδέσμου η οποία βρίσκεται στην κατοχή του. Μέλος του Δ.Σ. το οποίο είναι αναμεμειγμένο σε υπόθεση, η οποία συζητείται, θα αποσύρεται από τη συνεδρίαση, μετά την έκφραση των απόψεων του.
ΑΡΘΡΟΝ 22
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ
Οποιοδήποτε μέλος ή πρόσωπο, το οποίο έχει νόμιμο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από αίτηση του προς το Γραμματέα, να επιθεωρήσει τα βιβλία και αρχεία του Συνδέσμου οποιαδήποτε εργάσιμη μέρα και ώρα.
ΑΡΘΡΟΝ 23
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, όπως και για κάθε ζήτημα ερμηνείας του, αποφασίζει το Δ.Σ. με την επιφύλαξη έφεσης στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου.
ΑΡΘΡΟΝ 24
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Το Καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου τουλάχιστο των μελών του Συνδέσμου συν ένα, με πλειοψηφία των παριστάμενων ενεργών μελών. Ειδικά για λήψη απόφασης για μεταβολή των σκοπών του συνδέσμου απαιτείται η συναίνεση των τριών τετάρτων των μελών του.
ΑΡΘΡΟΝ 25
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Το Δ.Σ. θα μεριμνά για την εκτύπωση του Καταστατικού. Ο Γραμματέας αποστέλλει ένα αντίτυπο σε κάθε μέλος του Συνδέσμου.
ΑΡΘΡΟΝ 26
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Κατά την κρίση του Δ.Σ. ο Σύνδεσμος θα προσλαμβάνει τακτικούς ή έκτακτους έμμισθους υπαλλήλους, εάν και εφ' όσον τούτο απαιτούν τα συμφέροντα του.
ΑΡΘΡΟΝ 27
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να θεσπίζει Κανονισμούς για την ορθή διεξαγωγή των εργασιών του Συνδέσμου, όπως και για την προαγωγή και προστασία των συμφερόντων των μελών του και γενικά για την αποτελεσματική επίτευξη των σκοπών του.
ΑΡΘΡΟΝ 28
ΟIΚΟΝΟΜIΚΟ ΕΤΟΣ
Το Οικονομικό έτος του Συνδέσμου θα είναι από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τη 31 Δεκεμβρίου.
ΑΡΘΡΟΝ 29
ΣΦΡΑΓΙΔΑ, ΕΜΒΛΗΜΑ, ΛΑΒΑΡΟ
Ο Σύνδεσμος θα έχει σφραγίδα που θα φέρει την επωνυμία του Συνδέσμου, το έμβλημα του, εάν έχει και το χρόνο της ίδρυσης του. Δικαιούται να έχει έμβλημα και λάβαρο.
ΑΡΘΡΟΝ 30
ΔIΑIΤΗΣIΑ
Το Δ.Σ., εάν ζητηθεί αναλαμβάνει τη διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ μελών ή μεταξύ μελών και άλλων προσώπων ή οργανισμών, με διαιτησία. Για το σκοπό αυτό δύναται να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες, ειδικών ή εμπειρογνωμόνων. Σε περίπτωση κατά την οποία η διαφορά αφορά μέλος του Δ.Σ. τούτο δε θα συμμετέχει στις εργασίες του Δ.Σ. κατά τη συζήτηση ή εξέταση της υπόθεσης του.
ΑΡΘΡΟΝ 31
ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το Δ.Σ. οφείλει να συμμορφώνεται με τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και με τις διατάξεις του Καταστατικού του Συνδέσμου.
ΑΡΘΡΟΝ 32
ΝΔΙΑΛΥΣΗΣ
32.1. Ο Σύνδεσμος διαλύεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 24 του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων (Νόμος 57/1972).
32.2. Ο Σύνδεσμος μόλις διαλυθεί διατελεί αυτοδίκαια σε εκκαθάριση. Μέχρι του τέλους της εκκαθάρισης και για τις ανάγκες της ο Σύνδεσμος λογίζεται υφιστάμενος.
32.3. Η καθαρά περιουσία του Συνδέσμου που μένει μετά την εκκαθάριση περιέχεται σε φιλανθρωπικά ιδρύματα των επαρχιών ανάλογα με την αριθμητική δύναμη των μελών του Συνδέσμου στην κάθε επαρχία.
32.4. Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου, η περιουσία του διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφάσισε για τη διάλυση του μετά την αποπληρωμή χρεών και/ή υποχρεώσεων οι οποίες υφίστανται πριν την διάλυση.
ΑΡΘΡΟΝ 33
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ
Ο Σύνδεσμος χρονολογήθηκε την 6 Δεκεμβρίου 2005, στη Λευκωσία.
 
(c) Copyright 2016, Παγκύπριος Σύνδεσμος Ψυκτικών Designed and Developed by eBOS Technologies
 
123 movies